FANDOM


Chào mừng các bạn đến với The Amazing Race Online Wikia!!!


Template:FrontPageRectangle Template:FrontPageRectangle Template:FrontPageRectangle Template:FrontPageRectangle

Tin Tức


Danh sách các mùa của The Amazing Race Online.

Mùa Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Số quốc gia Số đội chơi Số chặng Đội quán quân
The Amazing Race Online 1 27/05/2016 31/06/2016 12 10 10 70px
Sơn & Tú
The Amazing Race Online 2 15/10/2016 28/12/2016 13 10 12 70px
Đức & Tuấn
The Amazing Race Online 3 01/07/2017

15/10/2017

11

10 11 80px

Danh sách các điểm đến ở các mùa của The Amazing Race Online.

Mùa hiện tại

290px
colspan="3" Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

colspan="2" Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Hồng Tiến & Phạm Nguyễn là một đội chơi của The Amazing Race Online 1

Template:Racer

The Amazing Race Online 1

Tập Chặng Xuất phát Đích đến Thứ hạng Ghi chú
01 1 link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Việt_Nam|35px Việt Nam link=http://vi.the-amazing-race-online.wikia.com/wiki/Austraylia|35px Austraylia 10/10
Thứ hạng trung bình 3.27
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này về cuối cùng nhưng không bị loại.
Chặng đua mà đội chơi này thực hiện nhảy cóc và thành công.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.